پرستاری از سالمند:افراد در سنین مختلف نیاز های مختص خود را دارند.در این میان سالمندان نیز مانند سایر افراد نیازهایی را دارند که باید توسط افراد خانواده و سایر بستگان تامین شود زیرا این عزیزان زندگی خود را وقف بزرگ کردن فرزندانشان کرده اند. حال که پا به سن گذاشته اند نوبت عزیزانشان است که محبت های آنان را کمی جبران کنند. با وجود مشغله های امروزه ممکن است نتوانیم آنگونه که هست به عزیزان خود رسیدگی کنیم به همین خاطر نیازمند افرادی با تجربه و پرستار سالمند هستیم که بتوانند به آن ها عشق بورزند و درخواست هایشان را براورده سازند.

.در این شرایط ما به شما پرستار سالمند در منزل را معرفی می کنیم.پرستار سالمند دارای مدرک کارشناسی پرستاری یا بهیار یا کمک بهیار تجربی می باشد که سابقه کار در بیمارستان و همچنین سابقه پرستاری از سالمند در منزل را دارد.

چرا پرستاری از سالمند 

در چند دهه اخیر شرایط اجتماعی و بهداشتی جمعیت بهبود یافته است ، اما کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته  هنوز هم باید برای رعایت نیازهای اساسی بشر ، سیاست های عمومی را عملی کنند. با وجود این شرایط ، کاهش مرگ و میر و میزان باروری به عنوان شاخص های مهم ارزیابی شده و امید به زندگی را افزایش دهیم.  وافزایش طول عمردر این سنین دو برابر شده است ، اما موقعیت های دیگری پدید آمده است که با پیری همراه است ، مانند شرایط مزمن و سایر سندرم های سالمندان. در برابر این پیش زمینه ، پرستاری با توجه به انفجار جمعیت با چالش بزرگی روبرو است که می تواند در فرایند آموزش نیروی انسانی مناسب برای تعمیق  مطالعات و تحقیقات مربوط به سالمندان ، عمق ببخشد.

 

 

 

پرستاری از سالمند

مراقبت از سالمندان 

مراقبت از سالمندان ، مهارتهای خاصی را در پرستاری ، همراه با درک نظریه های بیولوژیکی ، روانشناختی ، اجتماعی و فرهنگی که پیر شدن آنها را پدید می آورد ، در بین دیگران به همراه دارد. افراد سالخورده "سالخورده" با مشکلات نیستند ، بلکه موجوداتی هستند که تجربیات مهم اجتماعی را پشت سر گذاشته اند و سهم اساسی در پیشرفت جامعه دارند. بنابراین ، رویکرد پرستاران در مراقبت از سالمند باید با احترام ، ارزشگذاری این انسانها و درک روند زندگی آنها ، فراتر از مراقبت ساده از بیماری یا این بدن پیر انجام شود. مراقبت جوهر پرستاری است ، اما زمینه جدید و نوظهور در خدمات بهداشتی و درمانی مشاهده می شود ، این تقاضای بیشتر سالمندان برای مراقبت در این بخش است. با این وجود این سؤال مطرح می شود: آیا خدمات درمانی قادر به پاسخگویی مناسب به نیازهای بهداشتی سالمندان هستند؟ چگونه پرستاری سازماندهی مراقبت در خدمات درمانی ، از جمله مشارکت خانواده در این شبکه را انجام می دهد؟ ارزیابی شرایط بهداشتی سالمندان یک کار بسیار پیچیده است ، زیرا علاوه بر جنبه های روند پیری و سالخوردگی ، تنظیم خانواده و شبکه پشتیبانی از خدمات تأثیرگذار است ، مانند خدمات درمانی در دسترس ، خانواده و درآمد سالمندان ، اعتقادات ، از جمله ارزشهاست.

نقش محققان 

ارزشيابي نقش محققان در اين زمينه براي آموزش نيروي انساني ، در تدريس و تحقيق و همچنين در توليد علمي با كيفيت ، ارائه بازخورد به عملكرد مراقبت ضروري است.

در "محل زندگی افراد سالخورده" ، نیاز به تحقیقات بیشتر ، عمدتاً مطالعات مداخله ای وجود دارد ، با توجه به اینکه خانواده به عنوان اصلی ترین مراقبان اصلی این افراد ، نقش اصلی را ایفا می کند. با این وجود ، پرستاری مسئول ارائه مدارک این مراقبت و ارائه آن در دسترس جامعه است.

 

تحقیقات نشان می دهد که خانواده ها از منظر فرهنگی ، نوع شناسی مراقبت را ایجاد می کنند. از این رو ، پرستاران باید بر اساس یک چارچوب مراقبت که فرهنگ در این فرآیند گنجانیده شده است ، با این نوع شناسی ها آشنا شوند و مدلهای مراقبت از سالمندان را پیشنهاد دهند.