مصرف دارو
تمامی داروها در کنار اثرات درمانی مناصب خود دارای عوارض جانبی نیز می باشند که احتمال بروز آن در افراد سالمند بیشتر است
۲.در مصرف داروها باید مقدار دقیق و زمان مصرف دارو و دقت زیادی به عمل آید
۳. هرگز ادا روی به توصیه دیگران به علت وجود علائم مشابه مصرف نگردد
۴. بسیاری از داروها در صورت مصرف همزمان موجب بروز تداخلات دارویی و عوارض می گردند لیست داروهای مصرفی بایستی هنگام مراجعه به هر پزشکی ارائه گردد.

 

سالمند آزاری و سوء رفتار نسبت به سالمند

سالمندان از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر در جامعه می باشد سوء رفتار نسبت به آنها توسط مراقبین یکی از اشکال خشونت می‌باشد که به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی عمومی در سراسر جهان شناخته شده است
انسان دارای دوره تحولی است که از ضبط شروع می‌شود و مسخره

مفهوم سالمندی از بعد روانی به معنی فرسودگی تدریجی روانی است که باعث می‌شود طراوت و شادابی has مورد اعتماد به نفس و تجارت خطا کردن احساس مفید بودن و تعلق داشتن کاهش می‌یابد
می‌توان گفت وقتی فرد احساس کند که دارای نقش اجتماعی نیست پیری اجتماعی آغاز می‌شود این عوامل می‌تواند منجر به افت کیفیت زندگی در سالمندان شود و پر کردن اوقات فراغت سالمند با فعالیت های مناسب منجر به سالمندی موفق به غلبه بر مشکلات مربوط به کاهش نقش اجتماعی می‌شود و در سازگاری با تبلیغات مربوط به این دوره نقش اساسی دارد.