برخورد با سالمندان اولین قدم برای برقراری ارتباط مناسب است هر فرد مرده ها باورها و فرهنگ های خاص خودش را دارد و این نکته است که در ارتباط با سالمندان نباید فراموش کرد عقاید و ارزش های سالمندان امروز در جامعه ای کاملاً متفاوت…