مصرف دارو تمامی داروها در کنار اثرات درمانی مناصب خود دارای عوارض جانبی نیز می باشند که احتمال بروز آن در افراد سالمند بیشتر است ۲.در مصرف داروها باید مقدار دقیق و زمان مصرف دارو و دقت زیادی به عمل آید ۳. هرگز ادا روی…