تغذیه در سالمندی پیر شدن از سالخوردگی با کاهش تدریجی فعالیتهای فیزیکی و افزایش بیماری‌های مزمن همراه می‌شود ولی داشتن زندگی سالم و بهبود تغذیه تا حد زیادی قادر است از این مشکلات پیشگیری کند و یا آنان را تخفیف دهد با افزایش سن نیاز…