از آنجایی که سالخوردگی فرایند همگانی است و نگهداری از سالمندان بسیار مهم است و در کل دوران زندگی ادامه دارد و تمام تلاشهای سلولها و بدن رسیدن به سالمندی و سفر انتهایی بشر است آماده ساختن کل جمعیت برای دوران سالخوردگی باید جنبه تفکیک…